Kategorie
Fundacje, stowarzyszenia NGO zmiany w prawie

Elektroniczne sprawozdania z działalności fundacji

Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana przepisów dotyczących treści i formy składania sprawozdań z działalności fundacji. Nowelizacją objęto:- zmianę art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, który w obecnym brzmieniu wskazuje, że sprawozdanie obejmuje „najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych”- dodanie w art. 12 ustawy o fundacjach ust. 2b, zgodnie z którym sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości

Sprawozdanie dotyczące roku 2023 opatrzyć trzeba będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wysłać w formie elektronicznej:• za pośrednictwem e-mail na wskazany w BIP adres ministerstwa – w przypadku sprawozdania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – w przypadku sprawozdania opatrzonego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).