Kategorie
oświata zmiany w prawie

NAGRODA SPECJALNA DLA NAUCZYCIELI (1345,95 zł brutto) W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1586)

Podstawowe informacje – najważniejsze daty:

   • nagroda jest przyznawana w formie dotacji celowej (czyli tak samo jak np. w przypadku środków dla nauczycieli na sprzęt – tzw. 500+ dla nauczycieli)

   • ustalenie wysokości należnej dotacji (tj. de facto – liczby nauczycieli uprawnionych do nagrody) następuje dnia 27.09.2023 r. wg stanu na dzień 20.09.2023 r.

   • należy złożyć wniosek do organu rejestrowego (czyli wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych)  do dnia 02.10.2023 r. Wnioskodawcą jest dyrektor danej placówki

   • organ rejestrowy przelewa środki do dnia 11.10.2023 r.

   • wypłacić środki nauczycielom należy do dnia 14.10.2023 r.


   • z dotacji należy się rozliczyć z organem rejestrowym do dnia 30.11.2023 r.
  AKTUALIZACJA: 14.09.2023 r. – MEiN potwierdziło, że kwota przekazana samorządom będzie wynosić 1.345,95 zł na 1 nauczyciela (tak, aby finalnie kwota netto „na rękę” wynosiła 900 zł). 

  Darmowy (zaktualizowany 14.09.2023 r.) wzór wniosku, który należy złożyć, aby otrzymać dotację  udostępniamy poniżej:

   

  Kategorie
  oświata zmiany w prawie

  Kiedy pierwsza aktualizacja dotacji oświatowej w 2023?

  Faktycznie, przepis art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nie należy do najbardziej przejrzystych (zob. obrazek).

  To make a long story short – dotacja powinna być zaktualizowana od maja.

  Jednak, wobec tego, że za tak rozwiązane zadanie na maturze dostałbym 0 p., bo nie przedstawiłem rozwiązania (mogłem przecież strzelać – prawdopodobieństwo 1 : 12 😊), to proponuję, abyśmy rozwiązali to zadanie wspólnie:

  Szukane: dzień, kiedy się zmieni dotacja

  Dane:

  a/ Dzień ogłoszenia ustawy budżetowej: 8 lutego 2023 r.


  b/ 30 dni od 8 lutego 2023 r. wypadnie 10 marca 2023 r. (tu wsparłem się kalkulatorem daty z Windowsa)

  A zatem miesiącem pierwszej aktualizacji będzie miesiąc następny, czyli <werble>….
  KWIECIEŃ

  Czekaj, to jeszcze nie koniec

  Jak mówi przepis:

   

  Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca NASTĘPUJĄCEGO po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 ufzo)

  Czyli, mimo, że miesiąc aktualizacji to kwiecień to dotacja zmieni się od 1 maja 2023 r.

  A tak naprawdę to 31 maja 2023 r., bo czas na wypłatę części dotacji oświatowej jest do ostatniego dnia miesiąca.

  I żeby było jeszcze zabawniej – warto pamiętać, że przy pierwszej aktualizacji uwzględnia się plan dochodów i wydatków  według stanu na ostatni dzień miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO miesiąc pierwszej aktualizacji (art. 44 ust. 3 ufzo)

  Czyli przy aktualizacji należy wziąć pod uwagę stan budżetu na 31 marca 2023 r.

  Jakoś to rozwiązaliśmy razem – teraz tylko czekać, kiedy Twoja gmina/powiat poinformuje Cię, że wbrew wszystkim podwyżkom dookoła, dotacja oświatowa jednak spadnie.

  Dziękuję za uwagę 🙂

  Kategorie
  oświata zmiany w prawie

  Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego 2023

  Jak co roku, zmianie ulegają dane służące do ustalenia, w jakiej wysokości rozliczyć można z dotacji wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023 roku.

  Wysokość wynagrodzenia, tak dyrektora jak i każdego innego pracownika, dla potrzeb rozliczenia z dotacji oświatowej, reguluje art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

  Zmienną, która determinuje wysokość wynagrodzenia, jest wskaźnik kwoty bazowej dla nauczycieli, który regulowany jest w ustawie budżetowej.

  Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. określa tę wartość na kwotę 3 981,55 zł.

  Z tego względu zatem wysokość rocznego wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego wynosi 131 868,96 zł.

  ( 3.981,55 zł x 184% [przelicznik dla nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela] x 150% x 12 miesięcy)

  co w odniesieniu do miesiąca daje 10 989,08 zł.

   

  Kategorie
  żłobki zmiany w prawie

  ZMIANY W USTAWIE ŻŁOBKOWEJ OD 1 LUTEGO 2023 r.


  A/ ministerialne „standardy opieki sprawowanej nad dziećmi”. Do ustawy dodano art. 6c, który stanowi podstawę do wydania przez ministra rozporządzenia, w którym ten określi standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3. Trudno powiedzieć, „co autor miał na myśli” bowiem przepis   o c z y w i ś c i e   nie znajdował się w projekcie ustawy a został dodany w trakcie procesu legislacyjnego – zatem brak uzasadnienia do przepisu (co z jednej strony nie dziwi, a z drugiej nie napawa optymizmem)

  B/ Doprecyzowanie przepisów dotyczacych dofinansowania do opieki w żłobku z ZUS (tzw. 400+), m.in.:

  – Wskazano, że dofinansowanie może być wypłacane nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

  – Dodano przepisy regulujące zasady pobierania dofinansowania w sytuacjach  szczególnych: opieki naprzemiennej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustanowienia opiekuna prawnego dziecka, rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;

  – załatano lukę prawną – od 01 lutego ZUS wysyłać ma placówce opiekuńczej informację nie tylko  o przyznaniu, odmowie przyznania ale także o nienależnie pobranym dofinansowaniu;

  – Doprecyzowano od kiedy przysługuje dofinansowanie (odwołując się do pełnego miesiąca, a nie jak dotąd – dnia (art. 64m ustawy);

  – Wprost odesłano do przepisów k.p.a. i p.p.s.a. w zakresie rozpoznawania odwołań i skarg w przedmiocie dofinansowania.

  Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej żłobków i przedszkoli. Jeśli to lub inne zagadnienie prawne dotyczy Ciebie i prowadzonej przez Ciebie placówki – serdecznie zapraszam do kontaktu.

  Kategorie
  nasze sprawy prawo pracy zmiany w prawie

  CO ZROBIĆ, GDY TWÓJ PRACODAWCA PRZESTAŁ ISTNIEĆ?

  Jeden z klientów naszej kancelarii zgłosił się do nas ze skomplikowaną sprawą, która dotyczyła nierozwiązanej umowy o pracę z pracodawcą. Problem polegał na tym, że nasz klient pracował na umowie o pracę w formie zdalnej, kontaktując się również w ten sposób ze swoim pracodawcą – firmą X. Po pewnym czasie kontakt z pracodawcą stał się sporadyczny, a wynagrodzenie naszego klienta przestało wpływać na konto. Mimo usilnych starań, naszemu klientowi nie udało się uzyskać kontaktu z firmą X, w celu rozwiązania umowy o pracę. Z formalnego punktu widzenia nasz klient był ciągle pracownikiem firmy X. Wkrótce okazało się, że firma X nadal formalnie funkcjonuje – co oznacza, że nie ogłoszono jej upadłości ani nie wykreślono jej z rejestru. Nie mając świadectwa pracy, nasz klient nie mógł podjąć zatrudnienia w żadnym innym przedsiębiorstwie na umowie o pracę i aby się utrzymać, był zmuszony założyć własną działalność gospodarczą i pracować w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na B2B.

  Jak wiadomo świadectwo pracy jest nie tylko niezbędnym dokumentem do podjęcia kolejnej pracy na umowie o pracę, ale także dokumentem potrzebnym do:

  – otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

  – otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

  – określenia wymiaru, przysługującego urlopu wypoczynkowego czy nagród jubileuszowych – dla nowego pracodawcy;

  – ustalenia stażu ubezpieczeniowego pracownika w ZUS;

  – starania się o emeryturę z ZUS-u.

  Naszemu klientowi przysługuje oczywiście roszczenie o zapłatę wynagrodzenia i wydanie świadectwa pracy. Jednak pod zarejestrowanym adresem pracodawcy, nikt nie odbiera korespondencji i wyegzekwowanie tego prawa jest praktycznie niemożliwe.

  Pomimo tej, jakże patowej, sytuacji jest możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia pracownika do otrzymania świadectwa pracy (art. 97(1) § 2 k.p.). Dzięki temu rozwiązaniu – to sąd, na podstawie przedstawionych dowodów, ustali dane do skonstruowania świadectwa pracy „za pracodawcę”.

  Jeżeli masz podobne trudności związane z uzyskaniem świadectwa pracy lub inne problemy, dotyczące prawa pracy – zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci we wszystkich skomplikowanych sytuacjach!

  Kategorie
  prawo spadkowe zmiany w prawie

  Projekt zmian w prawie spadkowym

  Dnia 25.01.2023 r. do Sejmu trafił rządowy projekt zmiany m.in. Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – pod kątem prawa spadkowego.

  W ramach projektowanych zmian proponuje się:

  1. Dodanie dwóch przesłanek uznania za niegodnego dziedziczenia (niealimentacja, uchylanie się od obowiązków rodzinnych)

  W obecnym stanie prawnym, spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, jeżeli ten:

  1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

  2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

  3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

  Projekt zakłada dodanie dwóch kolejnych przesłanek niegodności, a mianowicie, gdy spadkodawca:

  4) uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;

  5) uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka

  Podchodząc krytycznie do ww. propozycji warto zwrócić uwagę, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem umyślnym (art. 209 kodeksu karnego). Może zatem zastanawiać celowość wprowadzenia przepisu, wobec istniejącej już przesłanki dopuszczenia się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

  Co do drugiej dodawanej przesłanki, w mojej ocenie w praktyce istnieć będzie trudność w zakresie udowodnienia zaistnienia niegodności – okoliczności, które są przedmiotem przesłanki dotyczą stricte wewnętrznych relacji – rodzicielskich czy małżeńskich – mogą być trudne do obiektywnego ustalenia przez osoby zainteresowane ustaleniem niegodności dziedziczenia.  

  1. Ograniczenie kręgu spadkobierców, w sytuacji dojścia do dziedziczenia zstępnych dziadków, którzy nie dożyli otwarcia spadku (wykluczenie dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy)

  W uzasadnieniu wskazuje się, że od nowelizacji k.c. dodającej do kręgu spadkobierców dziadków spadkodawcy i ich zstępnych, zaczął się proces sukcesywnego wydłużania czasu trwania postępowań spadkowych oraz ilości spraw dot. oświadczeń o przyjęciu czy odrzuceniu spadku oraz zezwoleń sądu rodzinnego na dokonanie tych czynności w imieniu małoletnich powołanych do dziedziczenia.

  Przyczyn powyższego stanu rzeczy projektodawca doszukuje się w zbyt szeroko zakreślonym kręgu spadkobierców ustawowych i związanym z tym obowiązkiem sądu spadku poszukiwania dalekich zstępnych spadkodawcy.

  Projekt ustawy przewiduje ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych w sytuacji dojścia do dziedziczenia zstępnych dziadków, którzy nie dożyli otwarcia spadku – do dzieci tych dziadków, czyli rodzeństwa rodziców spadkodawcy, oraz dzieci tego rodzeństwa. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną natomiast dalsi zstępni dziadków spadkodawcy,

  1. Zawieszenie biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, gdy trwa postępowanie o zezwolenie na dokonanie czynności

  W projekcie ustawy przewidziano, że bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego będzie ulegał zawieszeniu na czas trwania postępowania w przedmiocie uzyskania zgody sądu na dokonanie tej czynności przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

  Zmianę należy zaaprobować, gdyż w istocie uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności w imieniu małoletniego w terminie krótszym niż 6 miesięcy, przy obecnym tempie rozpoznawania spraw sądowych, najczęściej bywa zagrożone.

  1. Brak konieczności uzyskiwania zezwolenia na odrzucenie spadku, gdy spadek odrzucił rodzic

  Wraz z wyżej opisaną zmianą dotyczącą  złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, w imieniu dziecka proponuje się również zmianę Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Projekt ustawy wprowadza regulację wyłączającą konieczność uzyskania zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, gdy czynność polega na odrzuceniu spadku przez rodzica w imieniu dziecka, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu w tym zakresie również przysługuje władza rodzicielska, albo jest dokonywana wspólnie, a dziecko jest powołane do dziedziczenia w wyniku uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców.

  Zgoda sądu będzie jednak wymagana, jeśli inny zstępny rodziców tego dziecka przyjmuje spadek.

  Jak wskazuje projektodawca, założeniem leżącym u podstaw opisywanego rozwiązania jest swoiste domniemanie faktyczne, że spadek odrzucony przez rodzica powołanego do spadku jest najprawdopodobniej zadłużony i kwestia jego odrzucenia w imieniu dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską tego rodzica nie musi być poddawana ocenie sądu.

  Kategorie
  Fundacje, stowarzyszenia NGO zmiany w prawie

  Elektroniczne sprawozdania z działalności fundacji

  Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana przepisów dotyczących treści i formy składania sprawozdań z działalności fundacji. Nowelizacją objęto:- zmianę art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, który w obecnym brzmieniu wskazuje, że sprawozdanie obejmuje „najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych”- dodanie w art. 12 ustawy o fundacjach ust. 2b, zgodnie z którym sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości

  Sprawozdanie dotyczące roku 2023 opatrzyć trzeba będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wysłać w formie elektronicznej:• za pośrednictwem e-mail na wskazany w BIP adres ministerstwa – w przypadku sprawozdania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – w przypadku sprawozdania opatrzonego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).