Kategorie
żłobki zmiany w prawie

ZMIANY W USTAWIE ŻŁOBKOWEJ OD 1 LUTEGO 2023 r.


A/ ministerialne „standardy opieki sprawowanej nad dziećmi”. Do ustawy dodano art. 6c, który stanowi podstawę do wydania przez ministra rozporządzenia, w którym ten określi standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3. Trudno powiedzieć, „co autor miał na myśli” bowiem przepis   o c z y w i ś c i e   nie znajdował się w projekcie ustawy a został dodany w trakcie procesu legislacyjnego – zatem brak uzasadnienia do przepisu (co z jednej strony nie dziwi, a z drugiej nie napawa optymizmem)

B/ Doprecyzowanie przepisów dotyczacych dofinansowania do opieki w żłobku z ZUS (tzw. 400+), m.in.:

– Wskazano, że dofinansowanie może być wypłacane nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

– Dodano przepisy regulujące zasady pobierania dofinansowania w sytuacjach  szczególnych: opieki naprzemiennej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustanowienia opiekuna prawnego dziecka, rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;

– załatano lukę prawną – od 01 lutego ZUS wysyłać ma placówce opiekuńczej informację nie tylko  o przyznaniu, odmowie przyznania ale także o nienależnie pobranym dofinansowaniu;

– Doprecyzowano od kiedy przysługuje dofinansowanie (odwołując się do pełnego miesiąca, a nie jak dotąd – dnia (art. 64m ustawy);

– Wprost odesłano do przepisów k.p.a. i p.p.s.a. w zakresie rozpoznawania odwołań i skarg w przedmiocie dofinansowania.

Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej żłobków i przedszkoli. Jeśli to lub inne zagadnienie prawne dotyczy Ciebie i prowadzonej przez Ciebie placówki – serdecznie zapraszam do kontaktu.